First event of the Khamoro Festival 2020 was Emilie Riga's exhibition "REVIVE/PURANO
HANGOS" ("Reviving the Old Voices"), which ran at Prague gallery „The
Artivist LAB“ in the Campus Hybernská. Today, the artist is one of the
more undistinguished figures in the Slovak art scene, as evidenced by
the award of the prestigious Oskar Čepán Prize. The theme of the
exhibition was the score of traditional Romani songs brought back to
life by non-Roma.

Joining the world of Roma and non-Roma culture, a musical performance by
singer David Kraus and the band Gipsy Brothers was presented on joint
streaming under the Festival "Praha žije hudbou“.

In August, as part of the KoresponDance Festival, performers Lače Manuša
and DjGadjo.cz surprised  with a three-hour set full of Roma music
with a mix of world music, balkan, latina, jazz and ancient funky disco.

The band Gitans, which draws inspiration from Roma music from all over
the world – the Balkans, Spain, Russia and traditional Slovak Roma
songs, received a great applause at "Barevná devítka" festival.

Fans of the Khamoro Festival also enjoyed unique performances in
September: on September 23 a concert with classical music elements was held by
Jan Berka Mrenica and soloists. Sounds of violin, guitar and bass filled the Jerusalem Synagogue, accompanied by beautiful chants of male and female voices.

A day later, a Gypsy Jazz concert took place in Prague's Jazz Dock. The
Dutch band The Rosenbergs have brought everything you love about this
musical style, and more – inspiration from the Spanish rhythms and
musical greats of modern times from George Gershwin, to Charles
Aznavour, to Frank Sinatra.

Between concerts You had the opportunity to visit the exhibition "Faces"
by Iveta Horvathová, whose opening was held at WAID Bar & Coffee Prague.
She has been involved in painting for a long time and is also known
among Art brut supporters. The "Faces" she presented at the Khamoro
Festival is one of the main themes she is inspired by.

This year, there was also a popular "Khamoro party" featuring Čhave
Romane CZ and Feri & The Gypsies. The event, which took place on
September 25 in „Gauč ve Stromovce“, was accompanied by their distinctive
singing, flute and energetic rhythm.

You won't find masses of Roma accordionists playing Gypsy Jazz in the
world. There are even fewer who have risen to world prominence in their
genre while retaining musical authenticity based on inspiration from
their country of origin, which in the case of Marian Badoi is Romania.

Accompanied by guitarist Joris Viquesnel and double bass player Olivier Lorang,
he performed to an audience of Khamoro on September 26 at Jazz Dock.

The Covid-19 pandemic required the Khamoro Winter Festival to transition
into a virtual world of monitors and speakers, but it did not detract
from its quality.

The first day of the festival, November 28, was marked by traditional
Roma music. Famous Czech groups appeared on your screens, captivating
the audience with colorful rhythms of chardash as well as melancholy
notes, inspired by complex life.

Surmajovci were the first to perform, playing together with double bass player
Petr Novák, violinist Viliam Didias, singers Jana Surmajová and
Silvia Táborová. The audience was intrigued by the well-known Roma songs
from Czech and Slovak backgrounds, which was also reflected in the
beautiful comments appearing directly in the Facebook stream.

You had a chance to hear Bengas next. The band that traveled the world
made you get off your couches and dance at home as if you were at their
concert in person. “HOP HOP HOPAA” has been heard from online chat many
times.
The concert ended with Mário Bihári & Bachtale Apsa. Their repertoire
combined the variety of traditional Roma music with the rhythms of Latin
America, Russia and Slovakia. As a guest, several songs featured beloved
actress Bára Hrzánová, who sang in Romani.

The second day, November 29, was devoted mainly to foreign performers who
brought inspiration from their travels as well as their country of
origin.

The unique ensemble of Fricska Dance Group has amazed you with dynamic dances of
Roma folklore through riveting rhythmic productions.

Next up was Puerto Flamenco – a strong five-piece set, led by the dancer
Francesca "La Chica" Grima, who was accompanied by some  of the Seville's
finest artists. They could captivate you with a combination of unlimited
musical energy flamenco and their dance virtuosity.
The band Kale, with a new female voice of Slovak diva Adriana
Drafiová (alias Gitana), presented a unique experience of Czech and
Slovak Roma music. Rhythmic voices and guitars flooded the La Fabrika
space and your households.

Musicians from Traio Romano brought with them the energy of Roma music
from Romania. Guitar, violin, bass and drums created a mix of
traditional Roma music with touches of swing and bright flamenco. The
unique voice of frontman Gavrilo Borki is often compared to Shaban
Bajramovic, who was a legendary Serbian chanter.

Marcela & Los Murchales from France brought an indescribable atmosphere
of melancholy mixed with rhythmic violin, double bass and guitar to La
Fabrika and the online space. The singer's unique voice reflects years
of hard living in Slovakia, where she is originally from. The energy of this
formation was expressed in a universe of strong singing and festive
music.

The international conference "Roma Literature - Dedicated to
the Memory of Rajko Djuric" which took place on December 4, was intended to gather Roma writers,
scientists and experts to talk about Roma literature as an international
and transnational phenomenon, to share good practices, ideas and
experiences.

The conference featured 12 panelists – Roma experts,  writers and linguists
from Europe and the US. They discussed the global phenomenon of Roma
literature, writing poetry in Roma language and other similar topics. The
conference took place online using the Zoom app, with the public being able to
follow the event and share views by through live-streaming on YouTube.

We owe the realization of the Festival Khamoro 2020 and #KHAMORONLINE to our partners:

Hlavní Město Praha, Ministerstvo Kultury České republiky, Bader Philantrhropies, Maďarský institut v Praze a Slovenský institut. Hlavní mediální partner: Česká televize. Mediální partneři: Romea.cz a Romano Hangos

První letošní akcí byla výstava Emílie Rigové „REVIVE/PURANO HANGOS“ („Oživení starých Hlasů“), která běžela v pražské galerii The Artivist Lab Kampusu Hybernská. Dnes je výtvarnice jednou z nevýraznějších postav slovenské umělecké scény, o čemž též svědčí získání prestižní Ceny Oskara Čepána. Tématem výstavy byly notové záznamy tradičních romských písní, kterým vrátili život Neromové.

Spojení světa romské a neromské kultury představil na společném streamingu „Praha žije hudbou“ muzikální vystoupení zpěváka Davida Krause a kapely Gipsy Brothers.

V srpnu v rámci festivalu KoresponDance Vás překvapili interpreti Lače Manuša a DjGadjo.cz tříhodinovým setem plným romské hudby s mixem world music, balkánu, latiny, jazzu i pradávného funky disca.

Na „Barevné devítce“ sklízela potlesk kapela Gitans, která čerpá inspiraci z romské hudby celého světa – Balkánu, Španělska, Ruska i tradičních slovenských romských písní.

Jedinečných vystoupení si fanoušci světového romského festivalu užili i v září: 23. 09 proběhl koncert s prvky klasické hudby v podání Jána Berky Mrenici a sólistů. Jeruzalémskou synagogu naplnili zvuky houslí, kytary a kontrabasu doprovázené krásnými zpěvy mužských i ženských hlasů. 

O den později se v pražském Jazz Docku odehrál koncert Gypsy Jazzu. Nizozemská kapela The Rosenbergs přivezla vše, co máte na tomto hudebním stylu rádi, a ještě něco navíc – inspiraci španělskými rytmy i hudebními velikány moderní doby od George Gershwina, přes Charlese Aznavoura až po Franka Sinatru.

Mezi koncerty jste měli možnost navštívit výstavu „Tváře“ od Ivety Horváthové, jejíž vernisáž se konal ve WAID Bar & Coffee Praha. Malováním se zabývá už dlouho a delší dobu je také známa mezi příznivci Art brut. „Tváře“, které představila v rámci festivalu Khamoro, jsou jedním z hlavních motivů, kterým se inspiruje.

Ani letos nechyběla populární „Khamoro párty“, na které vystoupili Čhave Romane CZ a Feri & The Gypsies. Událost, která se uskutečnila 25. září v Gauči ve Stromovce, doprovázel výrazný zpěv, flétna a energická rytmika.

Zástupy romských akordeonistů hrajících gypsy jazz na světě nenajdete. Ještě méně je těch, kteří se dostali ve svém žánru na světovou špičku a při tom si zachovali hudební autenticitu vycházející z inspirace z jejich země původu, což je v případě Mariana Badoi Rumunsko.

V doprovodu kytaristy Jorise Viquesnela a kontrabasisty Olivier Loranga vystoupil před publikem Khamora 26. září v Jazz Docku.

Pandemie Covid-19 vyžádala přechod zimní části festivalu Khamoro do virtuálního světa monitorů a reproduktorů, neubralo to ale na jeho kvalitě.

První den festivalu, 28.11.2020, se nesl ve znamení tradiční romské hudby. Na Vašich obrazovkách se objevili známé české skupiny, které uchvátili posluchače pestrými rytmy čardaše i melancholickými nóty, inspirovanými složitým životem.

Jako první vystoupili Surmajovci, kteří zahráli společně s kontrabasistou Petrem Novákem, houslistou Viliamem Didiášem, zpěvačkami Janou Surmajovou a Silvií Táborovou. Publikum zaujali známé romské písně z českého a slovenského prostředí, což se projevilo i na krásných komentářích přímo ve facebookovém streamu.

Jako další jste měli možnost slyšet Bengas. Kapela, která procestovala svět, vás donutila vstát z vašich gaučů a tančit doma, jako kdybyste byli na jejich koncertě osobně. „HOP HOP HOPAA“ se mnohokrát ozývalo z on-line chatu.
Na závěr koncertu vystoupili Mário Bihári & Bachtale Apsa. Jejich repertoár spojil pestrost tradiční romské muziky s rytmy latinské Ameriky, Ruska a Slovenska. Jako host se v několika písních objevila všemi milovaná herečka Bára Hrzánová, která zpívala v romštině.

Druhý den, 29.11.2020, byl věnován hlavně zahraničním interpretům, kteří s sebou přivezli inspiraci z cest i země původu.

Unikátní soubor Fricska Vás ohromil dynamickými tanci romského folklóru prostřednictvím strhujících rytmických inscenací.

Jako další vystupovali Puerto Flamenco – silná pětičlenná sestava v čele s tanečnicí Francescou “La Chica” Grimou, kterou doprovázeli některé z nejlepších sevillských umělců. Uchvátili Vás kombinací neomezené hudební energie flamenca a svou taneční virtuozitou.

Skupina Kale, s novým ženským hlasem slovenské divy Adriany Drafiové (alias Gitana), představili jedinečný zážitek z české a slovenské romské muziky. Rytmické hlasy a kytary zaplavili prostor La Fabriky i Vaše domácnosti.

Hudebníky z Traio Romano s sebou přivezli energii romské hudby z Rumunska. Kytara, housle, kontrabas a bubny vytvořili mix tradiční romské hudby s doteky swingu a pestrého flamenca. Unikátní hlas frontmana Gavrila Borkiho často srovnávají se Šabanem Bajramovičem, který byl legendárním srbským pěvcem.

Marcela & Los Murchales z Francie přinesli do La Fabriky i on-line prostoru nepopsatelnou atmosféru melancholie smíchanou s rytmickými houslemi, kontrabasem a kytarou. Zpěvaččin jedinečný hlas odráží roky těžkého života na Slovensku, odkud pochází. Energie této formace byla vyjádřena vesmírem silného zpěvu a slavnostní hudby.

Záměrem mezinárodní konference 4.12.2020 „Romská literatura – Věnováno památce Rajka Djurice“ bylo shromáždit romské spisovatele, vědce a odborníky, aby hovořili o romské literatuře jako o mezinárodním a nadnárodním fenoménu, sdíleli dobré postupy, nápady a zkušenosti.

Na konferenci vystupovalo 12 panelistů - romisté, romští spisovatelé a lingvisté z Evropy a USA. Diskutovali o celosvětovém fenoménu romské literatury, psaní poezie v romštině a dalších podobných tématech. Setkání proběhlo on-line pomocí aplikace zoom, veřejnost měla možnost sledovat průběh a sdílet názory díky živému vysílání na YouTube.

Za Khamoro 2020 a #KHAMORONLINE vděčíme našim partnerům:

Hlavní Město Praha, Ministerstvo Kultury České republiky, Bader Philantrhropies, Maďarský institut v Praze a Slovenský institut. Hlavní mediální partner: Česká televize. Mediální partneři: Romea.cz a Romano Hangos

Závěrečná tisková zpráva

 

Letošní 21. ročník světového romského festivalu Khamoro vstupil do třetí dekády své existence. Kulturním a společenským významem zaujal mezinárodní experty z festivalového prostředí a získal ocenění EFFE Label, které je prestižní značkou pro festivaly a zaručuje jejich nejvyšší kvalitu. V Česku ji tento rok získaly pouze dva festivaly. Akci Khamoro organizuje již od roku 1999 spolek Slovo 21 a Studio Production Saga. 

 

Festival navštívilo přes 10 000 návštěvníků z Česka i zahraničí a setkávají se na něm lidé napříč generacemi bez ohledu na příslušnost k majoritní nebo menšinové společnosti. Khamoro dává prostor nejen českým romským kapelám, ale díky svému zahraničnímu renomé také světovým hvězdám. 

“Kromě hudebních vystoupení světových umělců nabídlo letos Khamoro výstavu fotografií s romskou tematikou, divadelní představení, romskou literaturu nebo dětský den. Tradičně se konalo defilé účinkujících kapel a souborů, které každý rok ulice Prahy promění v obrovský průvod plný hudby”, popisuje letošní ročník Jelena Silajdžić, spoluzakladatelka festivalu a ředitelka  pořádající neziskové organizace Slovo 21. Festival se konal na 16 místech po celé Praze, například v Jeruzalémské synagoze, v Americkém centru, v Domě národnostních menších, v Galerii Novoměstské radnice nebo v divadle La Fabrika. 

Na zahajovacím večeru vystoupila v Kasárnách Karlín romská skupina ze Slovenska Igor Kmeťo & Band, a kapely Lače Manuša a Gipsy Suno z Česka. Hlavní hvězdou programu byla dvanáctičlenná dechová rumunská skupina Fanfare Ciocărlia. Němečtí a holandští Gypsy jazzoví hudebníci vystoupili v oblíbeném pražském jazzovém klubu Jazz Dock. V rámci Khamora se pro děti konal dětský den Khamororo v pražském parku Portheimka. Na závěrečném galakoncertu v SaSazu mohli návštěvníci slyšet tradiční romskou hudbu v podání cimbálové kapely Ivana Heráka I řadu dalších hudebních a tanečních vystoupení skupin z Maďarska, Španělska, Rumunska, Ruska nebo Srbska. Speciálním hostem byl David Kraus a Gipsy Brothers. 

Za podporu děkujeme Hlavnímu městu Praha a Ministerstvu kultury ČR. Za udělení záštity děkujeme Antonínu Staňkovi, ministrovi kultury České republiky, a Zdeňku Hřibovi, primátorovi hl. m. Prahy. Za hlavní mediální partnerství děkujeme Petru Dvořákovi, generálnímu řediteli České televize. Těšíme se na vás v roce 2020!

Kontakt pro média: 

Lukáš Kotlár, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +420 776 850 471, www.khamoro.cz

V rámci 20. ročníku festivalu Khamoro se 28. května v pražském Divadle Hybernia uskuteční koncert All Star Gypsy Jazz. Na pódiu se poprvé od společného vystoupení v newyorské Carnegie Hall před deseti lety sejdou velmistři gypsy jazzu a swingu Stochelo Rosenberg (NL), Angelo Debarre (FR) a Tchavolo Schmitt (FR). Mimořádný koncert světoznámých muzikantů, kteří spolu hrají jen opravdu výjimečně, bude patřit k vrcholným zážitkům festivalového programu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

23.5.2019

V Praze 26. května začne 21. ročník největšího světového romského festivalu Khamoro. Kromě hudebních vystoupení světových umělců nabídne výstavu fotografií s romskou tematikou, divadelní představení, romskou literaturu nebo dětský den. Tradičně se bude konat defilé účinkujících kapel a souborů, které každý rok ulice Prahy promění v obrovský průvod plný hudby.

Na zahajovacím večeru v neděli 26.5. vystoupí v Kasárnách Karlín známá romská skupina ze Slovenska Igor Kmeťo & Band, a kapely Lače Manuša a Gipsy Suno z Česka. Vstup na úvodní party je pro širokou veřejnost zcela zdarma.

Hlavní hvězdou programu je dvanáctičlenná skupina Fanfare Ciocărlia, která je známá svým energickým rychlým zvukem. Balkánskou dechovku kombinují se známými rockovými a filmovými melodiemi. Gypsy jazzoví hudebníci vystoupí v oblíbeném pražském jazzovém klubu Jazz Dock spočívajícím na hladině Vltavy. V pondělí 27. 5. tam zahraje uskupení, které založil pětadvacetiletý kytarista Gismo Graf, vycházející hvězda německého gypsy swingu, který tento žánr kombinuje například s vlivy bossa novy a vystoupí také all-stars band Hot Club d’Europe s známým kytaristou Paulusem Schäferem.

“Letošní Khamoro je důkazem, že romská hudba je nesmírně rozmanitá, těší nás, že na festivalu vystoupí jak české romské kapely, tak světové hvězdy.”, říká producent festivalu Khamoro, Džemil Silajdžić. Na Khamoru bude také pestrý program pro děti. V pátek 31. 5. od 15:00 se v parku Portheimka bude konat Dětský den “Khamororo”, na kterém vystoupí převážně dětští umělci, v programu ale bude také například i exhibice pohybového umění parkour.

“Milovníky španělského flamenca bezpochyby zaujme taneční a hudební představení uskupení ‘3000... DeSCencias’. Jde o autentické romské flamenco, členové ansámblu pocházejí přímo z rodin v romské části města Sevilla”, prozrazuje Jelena Silajdžić, ředitelka pořádající neziskové organizace Slovo 21. “Hudební zážitky z celého týdne završíme na legendárním galakoncertu v SaSaZu od 20 hodin”, dodává Silajdžić

Festival Khamoro v Praze už od roku 1999 pořádá organizace Slovo 21 společně se Studio Production Saga.

Novinářské akreditace ZDE: https://www.khamoro.cz/cs/tisk-a-media/akreditacni-formular

Kompletní program festivalu a vstupenky najdete na www.khamoro.cz

Kontakt pro média: Lukáš Kotlár, tiskový mluvčí festivalu, +420 776 850 471, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mezinárodní konference o inkluzivním vzdělávání nazvaná „Kvalitní vzdělávání pro každého“ se uskuteční v pátek a v sobotu 2. – 3. června 2017 v Clam-Gallasově paláci v rámci Světového romského festivalu Khamoro 2017, který pořádá Slovo 21, z. s., a Studio Production Saga, s. r. o. Konference se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropské komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věry Jourové.

Světový romský festival Khamoro je za dveřmi. Po zahajovací party na pražském Střeleckém ostrově, kde v neděli večer zahrají Milan Kroka live band, Gipsy.cz a slovenská zpěvačka Gitana, se v pondělí 28.5. můžeme těšit na koncert tří největších světových hvězd gypsy jazzu – tria All Star Gypsy Jazz (Stochelo Rosenberg, Angelo Debarre, Tchavolo Schmitt) v divadle Hybernia. Během týdne nabídne přes dvě desítky akcí reprezentujících romskou kulturu.

Tisková zpráva, Praha 22. 5. 2017

 Světové špičky tradiční romské hudby, věhlasní umělci, uznávaní odborníci a řada významných osobností z řad Romů i Neromů navštíví největší a nejznámější romský festival na světě – KHAMORO, který se uskuteční v Praze ve dnech 28. 5. – 3. 6. 2017.  Záštitu nad festivalem převzali ministr kultury Daniel Herman a primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

Návštěvníci festivalu se budou moci seznámit s romskou kulturou a uměním a nejen to! Součástí festivalu jsou také doprovodné akce, například dětský den, mezinárodní konference o inkluzivním vzdělávání, přehlídka romské literatury a jejích autorů, fotbalový turnaj a mnoho dalšího.

Letošní jubilejní 20. ročník festivalu Khamoro nabídne jedinečnou příležitost nahlédnout do světa módy inspirované romskou kulturou. Unikátní fashion událost pod taktovkou známého maďarského módního studia Romani Design se odehraje v galerii Mánes 29. května od 20 hod.

Již osmnáct let nabízí největší a nejznámější romský festival na světě Khamoro to nejlepší z romské kultury, umění a hudby. Od roku 1999 koncertovalo na festivalu 184 kapel z 33 zemí.

Oslavte spolu s námi dvacetiny největšího romského festivalu na světě! Jedinečný týden hudby, tance, divadla a dalších akcí proběhne v Praze od 27. května do 2. červa 2018. Je skvělé, že právě v české metropoli se daří již dvě desetiletí hostit nejslavnější jména romské kultury. 

Již po osmnácté nabídne Světový romský festival Khamoro  tu nejlepší romskou hudbu.  Gypsy Jazz, cimbálová muzika, rumba gitana, písně ruských, rumunských a českých Romů nebo balkánská dechovka, to vše můžete slyšet v Praze ve dnech od 29. 5. do 4. 6. 2016. A nejen to! Součástí festivalu jsou i zajímavé doprovodné akce pro celou rodinu a odborné semináře o aktuálních tématech.

Pořadatelé

Kancelář festivalu Khamoro

Blanická 15
120 00 Praha 2
Česká republika
+420 222 518 554
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.khamoro.cz

Světový romský festival Khamoro 2021
Khamoro | Program | Kapely | Novinky | Foto | Video | Média | Vstupenky | Pro tisk | Partneři | Místa konání | Kontakt | Archív

Khamoro - Světový romský festival Khamoro
www.khamoro.cz Copyright © 2019. All Rights Reserved. | webdesign www.wgf.cz - tvorba webových stránek